Online Offline
56
Name: BeatStick
Kills: 394
Name: Sentok
Kills: 346
Name: Emma
Kills: 280
Name: Yufa
Kills: 255
Name: Exosnitch
Kills: 186
Name: BeatStickKills: 394
Name: Takes: 0
Name: EbilRO GM TeamCastles: 38

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on EbilRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Averes 20,519 Whitesmith 230 45 Orenda
2 Mirko 40 Blacksmith 86 50 None
3 Bushin 20 Whitesmith 230 70 Orenda
4 Bosaro 20 Whitesmith 138 70 None
5 OK COSIMO 10 Whitesmith 230 70 ForeverLove
6 Mizoo 10 Whitesmith 102 70 None
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CASTLE: KRIEMHILD DATE: Sunday 7 pm to 8 pm
CASTLE: GONDUL DATE: Wednesday 9 pm to 10 pm
CASTLE: Bamboo Grove hills DATE: -
CASTLE: Cyr DATE: -
CASTLE: Himin DATE: -
Guild: EbilRO GM Team
Castles: 38
Guild: Chibitos
Castles: 4
Guild: Athanatos
Castles: 2
Guild: Orenda
Castles: 0
Guild: ForeverLove
Castles: 0